Gastro Akcja

Regulamin

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 1. Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34 – 300), przy ul. Browarnej 88, jest organizatorem akcji o nazwie „Gastroakcja”, której celem jest pomoc branży gastronomicznej w okresie trwania pandemii choroby zakaźnej COVID – 19. 

 2. Niniejszy Regulamin określa m.in.:

  1. zasady i warunki udziału w Gastroakcji przez restauratorów i osoby chcące udzielić im wsparcia, 

  2. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Grupę Żywiec w ramach platformy internetowej dostępnej pod adresem www.gastroakcja.pl oraz aplikacji mobilnej „Gastroakcja”, 

  3. warunki zawierania i rozwiązywania z Grupą Żywiec umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

  4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, wykorzystywanym do świadczenia usług, 

  5. tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin, o którym mowa art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

§ 2.

Definicje

 1. Aplikacja mobilna – oznacza aplikację mobilną „Gastroakcja” dla Klientów, służącą do obsługi Konta przez Klienta oraz realizacji Voucherów zakupionych przez Użytkowników.  

 2. eBilet.pl – oznacza eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 901), przy alei Ks. J. Poniatowskiego 1 lok. 01.045, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496514, NIP: 9512376701, o kapitale zakładowym w wysokości: 8 470 000,00 zł.

 3. Grupa Żywiec – oznacza Grupę Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34 – 300), przy ul. Browarnej 88, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018602, NIP: 5530007219, o kapitale zakładowym w wysokości: 25 678 342,50 zł (opłaconym w całości), która świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie. 

 4. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która uczestniczy w Gastroakcji i korzysta z usług określonych w Regulaminie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie gastronomii. 

 5. Kod QR – oznacza kod graficzny, który umożliwia zrealizowanie Vouchera zakupionego przez Użytkownika i weryfikację zakupu przez Klienta za pomocą Aplikacji mobilnej. Kod QR dla Vouchera przekazywany jest przez Serwis eBilet.pl na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 6. Konto – oznacza konto w Aplikacji mobilnej prowadzone przez Grupę Żywiec dla Klienta, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z funkcjonalności Aplikacji mobilnej. Konto jest zbiorem danych i informacji o Kliencie oraz o podejmowanych przez niego czynnościach w Aplikacji mobilnej i Voucherach zakupionych przez Użytkowników, uprawniających do skorzystania z usług świadczonych przez Klienta.

 7. Przedstawiciel Klienta – oznacza osobę fizyczną upoważnioną przez Klienta do zawierania umów w imieniu i na rzecz Klienta, o których mowa w Regulaminie, a także do składania w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z usługami określonymi w Regulaminie. 

 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 9. Serwis – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.gastroakcja.pl, w której publikowane są dane i informacje o Klientach uczestniczących w Gastrokacji.  

 10. Serwis eBilet.pl – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.ebilet.pl, w którym publikowane są oferty na zakup Voucherów uprawniających do korzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Klientów. Serwis eBilet.pl umożliwia dokonanie zakupu Voucherów przez Użytkowników. 

 11. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu, która nie jest Klientem, ani Przedstawicielem Klienta w rozumieniu Regulaminu, która może dokonać zakupu Vouchera. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

 12. Voucher – oznacza dokument stwierdzający uprawnienie jego okaziciela do skorzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Klienta do wartości nominalnej wskazanej na Voucherze, na podstawie zakupu Vouchera dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu eBilet.pl. Wartość Vouchera określana jest przez Użytkownika podczas zakupu, z tym zastrzeżeniem, że może ona wynosić 25 zł, 50 zł, 75 zł, 100 zł, 150 zł lub 200 zł. 

 

§ 3. 

Zakres obowiązywania Regulaminu
oraz ogólne zasady korzystania z Serwisu i Aplikacji mobilnej

 1. Zasady ogólne:

  1. Warunkiem udziału w Gastroakcji jest spełnienie przez Użytkowników i Klientów wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 

  2. W ramach Gastroakcji Grupa Żywiec świadczy wobec Użytkowników i Klientów wyłącznie usługi określone w Regulaminie. Zakup Voucherów przez Użytkowników dokonywany jest odrębnie w Serwisie eBilet.pl.

  3. Grupa Żywiec udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikom oraz Klientom nieodpłatnie w Serwisie przed zawarciem umów określonych w Regulaminie. Regulamin zostaje również udostępniony Klientom nieodpłatnie w Aplikacji mobilnej. 

  4. Ponadto, Grupa Żywiec zobowiązuje się na prośbę konkretnego Użytkownika lub Klienta do udostępnienia Regulaminu w inny sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Klient.

  5. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji mobilnej jest bezpłatne.

  6. W ramach korzystania z Serwisu lub Aplikacji mobilnej zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, wulgarnych, wprowadzających w błąd, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, ich prawa lub dobre obyczaje.

  7. Użytkownik oraz Klient obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, bądź zaniechań, które mogą zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej przez Grupę Żywiec lub innych Klientów lub Użytkowników, bądź doprowadzić do uszkodzenia Serwisu lub Aplikacji mobilnej.

  8. Grupie Żywiec przysługują prawa do Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa do bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o bazach danych w przypadku, gdy elementy Serwisu lub Aplikacji mobilnej mogą być kwalifikowane, jako bazy danych. Powyższe obejmuje w szczególności prawa do narzędzi w nich dostarczonych, elementów graficznych, wyglądu Serwisu oraz Aplikacji mobilnej jako całości oraz treści i danych w nich zamieszczonych. Jakiekolwiek rozporządzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań Serwisu lub Aplikacji mobilnej lub ich elementów lub danych, bądź też ich wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, o ile nie zezwalają na to przepisy prawa, jest zabronione bez uprzedniej zgody Grupy Żywiec wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 2. Wymogi techniczne korzystania z Serwisu i Aplikacji mobilnej:

  1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia odpowiednio przez Użytkownika lub Klienta następujących wymagań technicznych:

   1. połączenia z siecią internet,  

   2. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z urządzenia, działającego w oparciu o system operacyjny Windows, Linux lub Max OS, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa. 

  2. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:

   1. połączenia z siecią internet, 

   2. korzystania przez Klienta z urządzenia mobilnego (typu smartphone lub iphone), działającego w oparciu o system Android w wersji 4.4. lub wyższej lub IOS  w wersji 10.0 lub wyższej.  

  3. Aplikacja mobilna może zostać pobrana przez Klienta za pośrednictwem sklepu App Store lub sklepu Google Play na warunkach przez określonych przez sklepy.

  4. W każdym przypadku warunkiem działania Serwisu lub Aplikacji mobilnej jest posługiwanie się przez Użytkownika lub Klienta aktualną wersją oprogramowania sprzętowego oraz sieciowego.

 

§ 4.

Usługi świadczone wobec Użytkowników

 1. Zasady ogólne:

  1. Użytkownikiem może być konsument lub przedsiębiorca, który z usług przewidzianych dla Użytkowników w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

  2. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa. 

  3. W ramach Gastroakcji Grupa Żywiec udostępnia Użytkownikom Serwis, który przeznaczony jest do pomocy branży gastronomicznej w okresie trwania pandemii choroby zakaźnej COVID – 19. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika:

  1. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z Serwisu, a wygasa z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu. 

  2. W ramach Serwisu Grupa Żywiec udostępnia Użytkownikom:

   1. listę lokali gastronomicznych prowadzonych przez Klientów, którym Użytkownicy mogą udzielić wsparcia określonego w Regulaminie, 

   2. podstawowe informacje na temat lokali, o których mowa powyżej, takie jak: nazwa lokalu gastronomicznego prowadzonego przez Klienta, adres lokalu, krótki opis lokalu gastronomicznego, 

   3. wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie wybranego przez Użytkownika lokalu gastronomicznego prowadzonego przez Klienta na podstawie takich kryteriów, jak nazwa lokalu, dane adresowe lokalu, 

   4. linki/przekierowania do Serwisu eBilet.pl, w którym Użytkownicy mogą dokonać samodzielnie zakupu Voucherów uprawniających do skorzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Klientów, 

   5. informacje na temat partnerów, którzy współpracują z Grupą Żywiec w ramach Gastroakcji,

  3. Kliknięcie przez Użytkownika w link/przekierowanie dotyczące Klienta, powoduje przeniesienie Użytkownika do Serwisu eBilet.pl, w którym Użytkownik może dokonać zakupu wybranego przez siebie Vouchera, uprawniającego do skorzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez tego Klienta. 

  4. Serwis nie umożliwia założenia konta dla Użytkownika, ani korzystania przez niego z innych usług, bądź funkcjonalności poza tymi, które zostały wskazane w Regulaminie. 

  5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika:

   1. niezgodnie z jego przeznaczeniem,

   2. w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

   3. w celu działania na szkodę Grupy Żywiec, Klientów, innych Użytkowników lub osób trzecich lub w celu wprowadzenia ich w błąd,

   4. w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

 3. Zakup Vouchera przez Użytkownika:

  1. Zakup Vouchera dokonywany jest odrębnie w Serwisie eBilet.pl, na warunkach określonych przez eBilet.pl oraz ewentualnie inne podmioty uczestniczące w procesie zakupu (np. operatora płatności). W związku z powyższym, zarówno eBilet.pl, jak i ww. podmioty mogą nakładać na Użytkownika dodatkowe prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu eBilet.pl oraz zakupem Vouchera, niewymienione w niniejszym Regulaminie.

  2. Grupa Żywiec nie staje się stroną umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu eBilet.pl, zakup Vouchera, umów związanych z uczestnictwem podmiotów trzecich w procesie zakupu, ani umów, które zostaną zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Klientem w związku z zakupem lub realizacją Voucherów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. Grupa Żywiec nie ponosi również odpowiedzialności za treść regulaminów, polityk, warunków i innych regulacji określonych przez eBilet.pl, podmioty trzecie oraz Klientów związanymi z powyższymi umowami. 

  3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zakupu Vouchera w Serwisie eBilet.pl podając rzetelne, kompletne, aktualne i prawdziwe dane oraz informacje dotyczące Użytkownika. Udostępnione dane i informacje nie mogą również naruszać przepisów prawa, ani praw, bądź dóbr osób trzecich. 

  4. Grupa Żywiec nie gwarantuje, że wszelkie dane i informacje dotyczące Klientów i udostępnione w Serwisie lub Serwisie eBilet.pl są rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz przepisami prawa, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich.

  5. Grupa Żywiec nie zapewnia również, że Vouchery, których zakupy w Serwisie eBilet.pl dokonają Użytkownicy, zostaną zrealizowane przez Klientów wobec Użytkowników lub okazicieli Voucherów.  

§ 5. 

Usługi świadczone wobec Klientów

 1. Zasady ogólne:

  1. Regulaminu, w którym mamy określone wymogi dotyczące restauratorów, na następujący:
   "Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1.1.1 prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, z zakresu gastronomii, 
   1.1.2 rozpoczął prowadzenie ww. działalności przed dniem 30 kwietnia 2020 roku,
   1.1.3. posiada wszelkie wymagane zezwolenia, koncesje oraz zgody niezbędne do wykonywania tej działalności." 

  2. Klient obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisów prawa.

  3. Warunkiem udziału Klienta w Gastroakcji jest akceptacja Regulaminu przez Klienta, rejestracja w Aplikacji mobilnej oraz aktywacja Konta przez Klienta. Z chwilą realizacji powyższych czynności dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Grupą Żywiec i Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Grupę Żywiec usług, polegających na:

   1. prowadzeniu Konta Klienta w Aplikacji mobilnej, 

   2. publikacji w Serwisie podstawowych danych i informacji o lokalu gastronomicznym Klienta, takich jak: nazwa lokalu gastronomicznego Klienta, adres lokalu, krótki opis lokalu.

   3. przekazaniu do eBilet.pl danych i informacji o Kliencie w celu przygotowania i zamieszczenia w Serwisie eBilet.pl oferty uprawniającej do zakupu Voucherów i jej publikacji, 

   4. zamieszczeniu w Serwisie linku/przekierowania do Serwisu eBilet.pl, w którym Użytkownicy mogą dokonać zakupu Voucherów, o których mowa powyżej, 

   5. przeprowadzaniu rozliczeń z Klientem związanych z zakupem Voucherów przez Użytkowników, 

   6. udostępnieniu w Aplikacji mobilnej funkcjonalności pozwalających na weryfikację i realizację Voucherów wobec Użytkowników z wykorzystaniem Kodów QR oraz kontrolę stanu ich realizacji. 

  4. Umowa, o której mowa w ust. 1.3 zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

  5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu, bądź Aplikacji mobilnej przez Klienta:

   1. niezgodnie z ich przeznaczeniem,

   2. w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa

   3. w celu działania na szkodę Grupy Żywiec, Użytkowników, innych Klientów lub osób trzecich lub w celu wprowadzenia ich w błąd, 

   4. w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich. 

  6. Klient nie wolno jest również przekazywać dostępu do Konta w Aplikacji mobilnej osobom trzecim, z wyłączeniem Przedstawiciela Klienta, ani logować się lub korzystać z Aplikacji mobilnej przy użyciu cudzego konta.

  7. W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Grupy Żywiec jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód i zwrotu kosztów poniesionych przez Grupę Żywiec z tego tytułu w pełnej wysokości, a w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Klient zobowiązany jest również niezwłocznie zwolnić Grupę Żywiec z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do ewentualnych postępowań.

 2. Rejestracja Konta oraz korzystanie przez Klienta z Serwisu i Aplikacji mobilnej:

  1. Klient dokonuje rejestracji w Aplikacji mobilnej za pośrednictwem Serwisu. 

  2. Klient jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego konta w Aplikacji mobilnej.

  3. Rejestracja wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, w którym Klient powinien podać następujące dane i informacje:

  4. nazwę prowadzonego przez Klienta lokalu gastronomicznego, 

  5. opis lokalu, 

  6. adres lokalu (ulicę, kod pocztowy, miasto), 

  7. numer NIP Klienta, 

  8. numer rachunku bankowego wykorzystywanego przez Klienta w związku ze świadczeniem usług gastronomicznych,

  9. adres poczty elektronicznej Klienta. 

  10. Klient wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

   1. jest uprawniony do wzięcia udziału w Gastroakcji na podstawie Regulaminu i w tym zakresie m.in. do zawarcia umowy z Grupą Żywiec, 

   2. zawiera umowę z Grupą Żywiec w swoim imieniu i na swoją rzecz, a w przypadku dokonywania rejestracji przez Przedstawiciela Klienta – w imieniu i na rzecz Klienta, zgodnie z zakresem umocowania, 

   3. zobowiązuje się wykorzystania Serwisu i Aplikacji mobilnej zgodnie z przeznaczeniem określonym w Regulaminie,  

   4. wszelkie dane i informacje podane w formularzu rejestracyjnym są rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także że nie naruszają one dóbr i praw osób trzecich, 

   5. akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  11. Po wysłaniu przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego, Grupa Żywiec utworzy w Aplikacji mobilnej Konto niepotwierdzone dla Klienta oraz wyśle na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny pozwalający na potwierdzenie założenia Konta przez Klienta. Potwierdzenie założenia Konta przez Klienta jest warunkiem koniecznym do aktywacji Konta, uzyskania przez Klienta dostępu do Konta oraz realizacji usług, o których mowa w ust. 1.3. Link aktywacyjny jest ważny przez okres 5 dni od daty jego wysłania do Klienta. W przypadku braku potwierdzenia założenia Konta w powyższym terminie, niepotwierdzone Konto Klienta zostaje usunięte z Serwisu. Klientowi nie przysługują wówczas żadne roszczenia wobec Grupy Żywiec, w tym roszczenie o naprawienie szkody. 

  12. Po potwierdzeniu przez Klienta założenia Konta, zgodnie z ust. 2.11. powyżej, Grupa Żywiec przesyła udostępniony przez Klienta na adres poczty elektronicznej, login i hasło dostępu do Konta, które będą służyć Klientowi do logowania się w Aplikacji mobilnej.

  13. Grupa Żywiec może umożliwić Klientom uproszczony sposób rejestracji w Aplikacji mobilnej – z wykorzystaniem linku udostępnionego w wiadomości e-mail wysłanej z inicjatywy Grupy Żywiec na adres poczty elektronicznej Klienta. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Klienta z tego sposobu rejestracji, jest m.in. uprzednia współpraca Klienta z Grupą Żywiec oraz aktywacja powyższego linku przez Klienta. W takim przypadku, uproszczony sposób rejestracji opiera się na częściowym, automatycznym wypełnieniu przez Grupę Żywiec formularza rejestracyjnego w Serwisie, na podstawie posiadanych przez Grupę Żywiec danych i informacji o Kliencie. Brakujące dane i informacje Klient obowiązany jest podać samodzielnie. W pozostałym zakresie do rejestracji Klienta stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.2-2.12 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że przed wysłaniem formularza rejestracyjnego Klient obowiązany jest do weryfikacji poprawności wszystkich danych i informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w przypadku stwierdzenia, że dane te są nieprawidłowe lub nieaktualne – do ich poprawienia.

  14. Opis lokalu gastronomicznego, który zostanie podany przez Klienta podczas rejestracji lub zmodyfikowany w Aplikacji mobilnej, powinien zawierać każdorazowo wyłącznie informacje dotyczące lokalu prowadzonego przez Klienta i świadczonych przez niego usług gastronomicznych. Jeżeli opis lokalu stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient obowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych do opisu lokalu przed udostępnieniem go Grupie Żywiec, w zakresie co najmniej umożliwiającym realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  Z chwilą udostępnienia opisu lokalu, Klient udziela Grupie Żywiec bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, na czas trwania umowy określonej w ust. 1.3, zezwalającej na wykorzystywanie opisu lokalu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie, wyświetlanie i udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu lub Serwisu eBilet.pl.

  15. Grupa Żywiec jest uprawniona, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, do usunięcia z Serwisu informacji lub danych o Kliencie spełniających co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

   1. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, 

   2. naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich, 

   3. zawierających zakazane reklamy, treści zniesławiające lub wulgarne,

   4. wprowadzających w błąd, 

   5. zawierających hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji webowych. 

   6. nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych, 

   7. wymagających od Użytkowników poniesienia jakichkolwiek opłat innych niż wynagrodzenie z tytułu zakupu Vouchera, o którym mowa w Regulaminie, 

   8. sprzecznych z przeznaczeniem ich udostępnienia w Serwisie lub Serwisie eBilet.pl. 

  16. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść oraz formę danych i informacji przekazanych przez Klienta w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej, w tym za treść i formę przygotowanego przez siebie opisu lokalu gastronomicznego. 

  17. Klient zobowiązany jest do bieżącego monitorowania i niezwłocznej aktualizacji danych i informacji udostępnionych w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej, a także do zachowania w tajemnicy danych logowania i zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób niepowołanych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie któregokolwiek z tych obowiązków.

  18. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia Konta z Aplikacji mobilnej. 

  19. Grupa Żywiec, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, może odmówić utworzenia Konta lub usunąć istniejące Konto w Serwisie w przypadku, gdy nazwa Konta, numer NIP Klienta lub nazwa lokalu gastronomicznego występuje już w Serwisie, bądź też w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że założenie Konta dla Klienta lub korzystanie z niego przez Klienta byłoby sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszało dobra osobiste lub prawa osób trzecich, bądź któreś z postanowień określonych w  ust. 2.16 lub 2.17. 

  20. Usunięcie Konta przez Klienta lub Grupę Żywiec jest jednoznaczne również z wypowiedzeniem przez stronę dokonującą tej czynności umowy o świadczenie usług określonej w niniejszym paragrafie i w tym zakresie pociąga za sobą m.in. usunięcie danych i informacji o Kliencie w Serwisie oraz Serwisie eBilet.pl. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Grupy Żywiec. Jednakże, Klient będzie wówczas uprawniony do uzyskania zapłaty należności określonej w ust. 4 poniżej należnej w związku z zakupem Voucherów przez Użytkowników dokonanym przed wypowiedzeniem Umowy.

 3. Publikacja Voucherów Klienta w Serwisie eBilet.pl

  1. Po potwierdzeniu założenia Konta przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Grupa Żywiec zobowiązana jest przekazać dane i informacje o Kliencie do eBilet.pl, w celu przygotowania przez eBilet.pl ofert na zakup Voucherów uprawniających do skorzystania z usług gastronomicznych świadczonych przez Klienta oraz ich opublikowania w Serwisie eBilet.pl. 

  2. Vouchery dotyczące Klienta zostaną przygotowane w jednakowej szacie graficznej określonej przez eBilet.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od daty potwierdzenia założenia Konta przez Klienta. 

  3. Grupa Żywiec zastrzega możliwość udostępnienia w Serwisie danych i informacji o Kliencie oraz zamieszczenia w nim linku/przekierowania do Serwisu eBilet.pl, po przygotowaniu przez eBillet.pl ofert na zakup Voucherów dotyczących Klienta i zamieszczeniu ich w Serwisie eBilet.pl. 

  4. Zakup Voucherów uprawniających do skorzystania z usług gastronomicznych Klienta dokonywany jest przez Użytkowników Serwisie eBilet.pl, na warunkach określonych przez eBilet.pl oraz ewentualnie inne podmioty uczestniczące w procesie zakupu (np. operatora płatności)

  5. Grupa Żywiec nie staje się stroną umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Klienta z Serwisu eBilet.pl, zakup Voucherów uprawniających do skorzystania z usług gastronomicznych Klienta, umów związanych z uczestnictwem podmiotów trzecich w procesie zakupu, ani też umów, które zostaną zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Klientem w związku z zakupem lub realizacją Voucherów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności wobec Klientów.

  6. Grupa Żywiec nie gwarantuje, że wszelkie dane i informacje, które zostaną podane przez Użytkowników w Serwisie eBilet.pl, będą rzetelne, kompletne, aktualne, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz przepisami prawa, a także że nie będą one naruszać one dóbr i praw osób trzecich, a także że pozwolą one na zgodne z prawem, ważne i skuteczne dokonanie zakupu Voucherów przez Użytkowników. 

  7. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Klient zobowiązuje się wobec Grupy Żywiec do zrealizowania wszystkich zakupionych przez Użytkowników Voucherów związanych z usługami Klienta, na warunkach określonych w § 6 Regulaminu. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z powyższych obowiązków, Klient zobowiązany będzie wobec Grupy Żywiec do zapłaty sumy odpowiadającej równowartości niezrealizowanych Voucherów, a także do pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem jej zapłaty przez Grupę Żywiec lub poniesionych przez Grupę Żywiec w związku z ewentualnymi roszczeniami Użytkowników lub okazicieli Voucherów, wynikającymi z niezrealizowania Voucherów przez Klienta.  

 4. Rozliczenie Voucherów:

  1. Grupa Żywiec obowiązana jest do zapłaty wobec Klienta kwot odpowiadających wysokości wynagrodzenia wpłaconego przez Użytkowników w Serwisie eBilet.pl z tytułu zakupu Voucherów dotyczących Klienta. Kwoty te będą płatne na zasadach i warunkach określonych poniżej. 

  2. Kwoty, które zostaną przekazane Klientowi z powyższego tytułu, będą odpowiadać wartości nominalnej Voucherów określonej przez Użytkowników w ramach zakupu. 

  3. eBilet.pl, w imieniu Grupy Żywiec, dokona płatności na rachunek bankowy udostępniony przez Klienta podczas rejestracji Konta lub w Aplikacji mobilnej. 

  4. Klientowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot określonych w ust. 4.1 w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona ważnego i skutecznego zakupu Vouchera w Serwisie eBilet.pl, nie uiści wynagrodzenia za zakup Vouchera na rzecz eBilet.pl, bądź odstąpi od umowy zawartej w Serwisie eBilet.pl, a także w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego.

  5. eBilet.pl, w imieniu Grupy Żywiec, będzie dokonywał powyższych rozliczeń na rzecz wszystkich Klientów cyklicznie, co dwadzieścia dni, począwszy od daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Kwota, która zostanie przekazana Klientowi w ramach danego cyklu rozliczeniowego, będzie odpowiadać wynagrodzeniom wpłaconym przez Użytkowników z tytułu zakupu Voucherów w okresie wcześniejszym niż na 14 dni przed datą zakończenie danego cyklu rozliczeniowego. Kwota odpowiadająca wynagrodzeniom wpłaconym przez Użytkowników w okresie 14 dni przed zakończeniem cyklu rozliczeniowego, zostanie uregulowana przez eBilet.pl w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

 5. Informacja o stanie Voucherów:

  1. Klient może sprawdzić stan Voucherów w Aplikacji mobilnej. 

  2. Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie w Aplikacji mobilnej:

   1. ilości wszystkich Voucherów zakupionych w Serwisie eBilet.pl i dotyczących Klienta, 

   2. ilości Voucherów zakupionych w Serwisie eBilet.pl i dotyczących Klienta, które nie zostały wykorzystane przez Użytkowników, 

   3. ilości wszystkich Voucherów zakupionych w Serwisie eBilet.pl i dotyczących Klienta, które zostały wykorzystane przez Użytkowników, 

   4.  informacji o wartości nominalnej ww. Voucherów. 

§ 6.

Realizacja Voucherów

 1. Realizacja Voucherów przez Użytkowników i Klientów odbywa się na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

 2. Klient zobowiązany jest do niezastrzegania dodatkowych wymogów realizacji Voucherów.

 3. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w lokalu gastronomicznym Klienta, którego Voucher dotyczy, w terminie jego ważności. 

 4. Wykorzystanie Vouchera przez Użytkownika jest możliwe po przeprowadzeniu jego pozytywnej weryfikacji przez Klienta. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie kodu QR Vouchera z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest w szczególności dokonanie przez Użytkownika ważnego i skutecznego zakupu Vouchera w Serwisie eBilet.pl, uregulowanie wynagrodzenia z tego tytułu oraz nieskorzystanie przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy zawartej w Serwisie eBilet.pl.

 5. Voucher może zostać okazany Klientowi przez Użytkownika w formie elektronicznej lub papierowej. 

 6. Wartość Vouchera odpowiada kwocie wynagrodzenia uiszczonej przez Użytkownika z tytułu jego zakupu w Serwisie eBilet.pl. 

 7. Voucher uprawnia do skorzystania z usług świadczonych przez Klienta jednokrotnie. Użytkownik nie ma prawa do ponownego wykorzystania Vouchera. 

 8. W przypadku, gdy wartość usług gastronomicznych Klienta, z których zamierza skorzystać Użytkownik jest niższa niż nominalna wartość Vouchera, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy.  

 9. W przypadku, gdy wartość usług gastronomicznych Klienta, z których zamierza skorzystać Użytkownik będzie wyższa niż wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy na rzecz Klienta.

 10. Wartość usług gastronomicznych Klienta, z których na podstawie Vouchera będzie mógł skorzystać Użytkownik, obliczana będzie według stawek obowiązujących u Klienta w dniu realizacji Vouchera.

 11. Realizacja Voucherów jest możliwa wyłącznie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie wszystkie niezrealizowane Vouchery automatycznie wygasają, a Użytkownikom, ani Klientom nie przysługują żadne roszczenia wobec Grupy Żywiec z tego tytułu. 

 12. Voucher może zostać zrealizowany przez okaziciela Vouchera, który nie jest Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Do realizacji Vouchera w takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 – 11 niniejszego paragrafu.

 

§ 7.

Ochrona danych osobowych:

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 8.

Zasady odpowiedzialności

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Grupa Żywiec nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść i formę danych i informacji przekazanych przez Klienta w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, w tym za treść i formę przygotowanego przez Klienta opisu lokalu gastronomicznego, 

  2. umowy, które zostaną zawarte pomiędzy Użytkownikami, a eBilet.pl, których przedmiotem będzie zakup Voucherów, a także za ich realizację przez Użytkowników, 

  3. realizację Voucherów przez Klientów, w tym również w przypadku, gdy brak realizacji będzie spowodowany wprowadzeniem lub przedłużeniem obowiązywania, na mocy przepisów prawa lub innych aktów władz państwowych lub samorządowych, zakazu lub ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, 

  4. rzetelność, kompletność, aktualność, prawdziwość i zgodność z przepisami prawa danych i informacji podanych przez Użytkowników w eBilet.pl w związku z zakupem Voucherów, 

  5. rzetelność, kompletność, aktualność, prawdziwość i zgodność z przepisami prawa danych i informacji dotyczących Klientów i zamieszczonych w Serwisie, Aplikacji mobilnej lub Serwisie eBilet.pl, 

  6. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, 

  7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu, Serwisu eBilet.pl lub Aplikacji mobilnej, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Grupa Żywiec nie ponosi odpowiedzialności, 

  8. utratę danych Użytkowników i Klientów spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od Grupy Żywiec, 

  9. utratę przez Klienta danych do logowania do Konta Klienta w Aplikacji mobilnej, a także uzyskanie dostępu do Konta Klienta przez osobę niepowołaną, powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia tych danych przez Klienta przed dostępem osób trzecich.

 2. Grupa Żywiec zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego ograniczenia albo wyłączenia dostępu do Serwisu lub Aplikacji mobilnej w przypadku poddania Serwisu lub Aplikacji mobilnej czynnościom konserwacyjnym, modyfikacjom lub konieczności usunięcia awarii, błędów, bądź innych zakłóceń w działaniu Serwisu lub Aplikacji mobilnej – na czas realizacji tych czynności. 

 3. Grupa Żywiec nie ponosi również odpowiedzialności za czasowe lub całkowite ograniczenie lub wyłączenie dostępu do Serwisu eBilet.pl. 

 4. W zakresie, w jakim takie ograniczenie jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Grupy Żywiec wobec Klienta za szkody związane z realizacją usług jest ograniczona do wysokości wartości zakupionych przez Użytkownika Voucherów dotyczących Klienta. 

 

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń 

 1. Zasady składania reklamacji:

  1. Klienci oraz Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia przez Grupę Żywiec usług określonych w Regulaminie. 

  2. Reklamacje należy zgłosić na adres siedziby Grupy Żywiec: ul. Browarna 88, 34 – 300 Żywiec lub na adres poczty elektronicznej akcji: kontakt@gastroakcja.pl 

  3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (w przypadku Użytkownika będącego konsumentem: imię, nazwisko Użytkownika oraz jego adres korespondencyjny, w przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem: imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Użytkownika, adres poczty elektronicznej) lub Klienta (imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Klienta, adres poczty elektronicznej), informacje pozwalające na ustalenie usługi, do której Użytkownik lub Klient zgłasza swoje zastrzeżenia, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 

  4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi przez Grupę Żywiec wynosi 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

  5. W przypadku reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, odpowiedź Grupy Żywiec na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny Użytkownika wskazany w reklamacji.  

  6. W przypadku reklamacji Klienta lub Użytkownika niebędącego konsumentem, odpowiedź Grupy Żywiec na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta lub Użytkownika wskazany w reklamacji. 

 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Postępowania w tego rodzaju sprawach prowadzone są m.in. przez:

   1. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach. Inspektorat mieści się pod adresem: ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Postępowanie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,163,spory-konsumenckie. 

   2. Stały Sąd Polubowny działający przy Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach (adres: ul. Brata Alberta 4, 40 – 951 Katowice). Sąd ten rozpatruje zasadniczo spory wynikłe z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,staly-sad-polubowny;

   3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. W przypadku mieszkańców Żywca, właściwy będzie Powiatowy Rzecznik Konsumentów, ul. Krasińskiego 13
    34-300 Żywiec. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.zywiec.powiat.pl/rzecznik-konsumentow

  2. Nadto, w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego istnieje też możliwość skorzystania z platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

§ 10.

Zmiana Regulaminu oraz wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

 1. Zmiana Regulaminu:

  1. Grupa Żywiec jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

  2. Zmiana Regulaminu dotycząca Użytkowników może zostać dokonana z następujących ważnych powodów:

   1. gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, treść prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organów administracyjnych,

   2. w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub dodania nowych usług, 

   3. gdy zmiana jest dokonywana ze względów bezpieczeństwa, w tym gdy ma na celu zwiększenie ochrony informacji udostępnianych w Serwisie lub poprawę warunków i bezpieczeństwa w zakresie weryfikacji Voucherów zakupionych przez Użytkowników.

  3. Komunikat o zmianie Regulaminu dotyczącej Użytkownika zawierający link/odesłanie do nowej treści Regulaminu, zostanie opublikowany w Serwisie na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika dokonanych zmian, Użytkownik może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w powyższym terminie. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, zmieniony Regulamin wchodzi w życie i ma moc wiążącą wobec Użytkowników, którzy nie dokonali wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zgodnie z niniejszym ustępem. 

  4. Zmiana Regulaminu dotycząca Klientów może zostać dokonana przez Grupę Żywiec w każdym czasie. Grupa Żywiec zawiadomi Klienta o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej.  W przypadku braku wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej wiadomości, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmianę Regulaminu i wejdzie ona w życie wraz z upływem ww. terminu. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy może zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 2. Wypowiedzenie umowy:

  1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, poprzez zaprzestanie korzystania z usług i zamknięcie strony Serwisu. 

  2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz jakiekolwiek inne zdarzenia prawne lub faktyczne pomiędzy Grupą Żywiec, a Użytkownikiem nie mają wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec eBilet.pl oraz Klientów.

  3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  4. Grupie Żywiec przysługuje prawo do wypowiedzenia wobec Klienta umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie

  5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Grupa Żywiec zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy wobec Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności:

   1. zamieszczania w Serwisie lub Aplikacji mobilnej danych lub informacji niespełniających wymogów określonych w Regulaminie, 

   2. niezrealizowania jakiegokolwiek Vouchera wobec Użytkownika lub jego okaziciela, 

   3. wykorzystywania Aplikacji mobilnej lub Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub działania na szkodę Grupy Żywiec, Klientów, innych Użytkowników lub osób trzecich lub w celu wprowadzenia ich w błąd, bądź też w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

  6. Oświadczenie Grupy Żywiec o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług wobec Klienta może zostać wysłane również na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

  7. Wypowiedzenie łączącej Grupę Żywiec i Klienta umowy o świadczenie usług, jej rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie lub zaprzestania korzystania z Konta w Aplikacji mobilnej przez Klienta lub jakiekolwiek inne zdarzenia prawne lub faktyczne pomiędzy Grupą Żywiec, a Klientem nie mają wpływu na zobowiązania Klienta wobec Użytkowników oraz okazicieli Voucherów.

  8. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientem, a Grupą Żywiec, jej rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia, Klient pozostaje uprawniony do uzyskania zapłaty należności określonej w §5 ust. 4 Regulaminu, należnej w związku z zakupem Voucherów przez Użytkowników dokonanym do daty zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.

 

6.    Odstąpienie od umowy: 

6.1. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo odstąpienia od umowy zawartej z eBilet Polska sp. z oo.  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone przez Użytkownika przed upływem powyższego terminu, pisemnie na adres 03-901 Warszawa ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 lok. 01.045 lub mailowo na adres poczty elektronicznej: rezerwacje@ebilet.pl. Użytkownik może skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy oraz Klienci mogą kontaktować się z Grupą Żywiec we wszystkich sprawach związanych z usługami określonymi w Regulaminie:

  1. pisemnie na adres: ul. Browarna 88, 34 – 300 Żywiec,

  2. mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@gastroakcja.pl   

  3. Wszelkie powiadomienia, wezwania oraz informacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług określonej w Regulaminie, mogą być składane wobec Klienta przez Grupę Żywiec również w formie wiadomości e-mail wysyłanej na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku zmiany powyższego adresu, Klient obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Grupy Żywiec. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku, powiadomienia, wezwania lub informacje wysłane na niezaktualizowany przez Klienta adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie doręczone. 

 2. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na jakikolwiek podmiot trzeci, o ile nie uzyska na to uprzedniej zgody Grupy Żywiec wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa:

  1. prawem właściwym dla umów o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie, 

  2. wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Grupy Żywiec. 

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 5. Grupa Żywiec posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 r. 

 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla Klientów

Załącznik nr 2 – Wzór odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem

 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla Klientów:

Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach związanych
z realizacją  programu pomocy lokalom gastronomicznym pod nazwą „Gastroakcja”, rozpatrywania reklamacji jak i udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach oraz prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, którego organizatorem jest Grupa Żywiec S.A. (dalej „Program”). Administratorem danych jest Grupa Żywiec S.A., ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Kontakt w sprawie danych osobowych: dane.osobowe@grupazywiec.pl. Odbiorcami danych osobowych będą spółki z kapitałowej Grupy Żywiec oraz podmiot przetwarzający dane osobowe, w celu obsługi Programu tj. firma Exaco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Wólczańska 265, 93-035 Łódź). Administrator informuje,
że współadministratorem danych osobowych jest eBilet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 01-045 Warszawa, która będzie przetwarzać dane w celu stworzenia dla każdego lokalu podstrony na platformie eBilet.pl, na której lokal będzie mógł umieścić vouchery, w celu przekazywania środków finansowych na rachunki lokali oraz w celu rozpatrywania reklamacji. Kontakt w sprawie danych osobowych administrowanych przez eBilet Sp. z o.o.: iod@ebilet.pl . Grupa Żywiec S.A. oraz eBilet sp. z o.o. określiły zasady współadministrowania danymi. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Programie. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Dane osobowe uczestniczących w programie po ich wykorzystaniu zostają usunięte po
6 miesiącach od daty zakończenia okresu ważności voucherów zakupionych przez konsumentów
w ramach Programu. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu przez Grupę Żywiec S.A., jak również nie będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG. Więcej informacji o ochronie prywatności Grupy Żywiec znajdziesz: https://grupazywiec.pl/polityka-prywatnosci/
 

Załącznik nr 2 Regulaminu Gastroakcji - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem)

Adresat: eBilet Polska sp. z o.o., ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 lok. 01.045.  03-901 Warszawa, adres poczty elektronicznej: rezerwacje@ebilet.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi wynikającej z Regulaminu Gastroakcji, związanej z realizacją Vouchera, uprawniającego do skorzystania z usług gastronomicznych klienta……… 

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.