Gastro Akcja

Polityka prywatności aplikacja mobilna

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę Grupa Żywiec S.A.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A., z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, NIP 553-00-07-219 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018602(zwana dalej „Administratorem”).

 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl., więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie grupazywiec.pl/polityka-prywatnosci/

 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 5. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji na stronie www.gastroakcja.pl. 

 6. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. 

 7. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie. 

 

§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 2. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

 3. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie. Są nimi: Nr konta bankowego, ilość wykupionych voucherów na rzecz danego podmiotu gospodarczego, ilość zrealizowanych voucherów, informacji o cyklicznie wygenerowanym przelewie bankowym realizowanym na rzecz restauratora za wykupione vouchery. Brak możliwości usunięcia konta restauratora z poziomu aplikacji mobilnej.

 

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: nazwa placówki gastronomicznej oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).

 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika. 

 3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. 

 

§ 4 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji na stronie www.gastroakcja.pl i korzystania z Aplikacji, Administrator będzie prosił o podanie przez Użytkownika danych osobowych: Nazwa lokalu, Opis lokalu, logo, NIP, adres prowadzenia działalności, nr konta bankowego zgodnego z MF, adres e-mail, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji. 

 2. Dane osobowe Użytkownika Aplikacji zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m. in.: adres e-mail, Nazwa lokalu, Opis lokalu, logo, NIP, adres prowadzenia działalności, nr konta bankowego zgodnego z MF,

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. a i f, oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, po usunięciu Aplikacji przez użytkownika wszystkie dane zostaną usunięte

 4. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika: spółkom z kapitałowej Grupy Żywiec oraz inny podmiotom przetwarzającym, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. 

b. w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

c. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług. 

 2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.