18 maja, 2024

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.)

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) wydaje się być aktem skierowanym do inżynierów, urzędników i prawników. Zwróćmy jednak uwagę na rolę, jaką odgrywa w naszym życiu np. własność komunalna i infrastruktura drogowa, utrzymywana i unowocześniania właśnie w oparciu o system zamówień publicznych. Warto zatem zainteresować się nowym aktem prawnym. Dotyczy on bowiem naprawdę wielu segmentów rynku.

Nowa ustawa p.z.p. w miejsce labiryntu nowelizacji

Projekt nowej ustawy p.z.p., obecnie będący już uchwalonym aktem prawnym, ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych tak, aby treść poszczególnych przepisów lepiej odpowiadała realiom rynku i praktyki organów administracji publicznej niż licząca sobie już 15 lat i uchwalona w innych realiach gospodarczych i otoczeniu prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku.

Nowe p.z.p. ma być również odpowiedzią na wyzwania określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W akcie tym wskazano, że zamówienia publiczne są obszarem, którego usprawnienie przyczyni się do zagwarantowania stabilnego wzrostu PKB Polski, a to dzięki prowadzeniu zrównoważonej polityki gospodarczej, sprzyjającej likwidacji zjawiska wykluczenia gospodarczego. Wartość zamówień udzielanych według procedur unormowanych w Prawie zamówień publicznych w samym roku 2017 wyniosła ok. 163 mld zł, co stanowi ok. 8,23 % PKB. Przybliżona całkowita wartość zamówień publicznych, z uwzględnieniem tych udzielanych poza postępowaniami określonymi w ustawie, wyniosła w roku 2017 234,6 mld zł (Uzasadnienie, s. 2). W niektórych branżach zamówienia publiczne generują ponad połowę przychodów u 25 % przedsiębiorców, a dla co dziesiątego jest to co najmniej 3/4 przychodów (Uzasadnienie, s. 3).